Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Мета і завдання Ради

Мета і завдання ради

Рада молодих вчених (далі – Рада) при Житомирському державному технологічному університеті (далі – Університет) є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Метою діяльності ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

Основними завданнями Ради є:

здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;

надання керівництву Університету пропозицій щодо вироблення стратегії провадження та перспективних напрямів наукової діяльності Університету, шляхів покращення підготовки молодих вчених, які здобувають ступінь магістра та доктора філософії у структурних підрозділах Університету;

підвищення масовості та результативності участі молодих вчених в науковій діяльності, сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

сприяння впровадженню результатів наукової роботи молодих вчених в освітній процес Університету та/або економіку;

організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;

налагодження та координація співпраці з радами молодих вчених при центральних органах виконавчої влади, Національної академії наук України, національної галузевої академії наук, інших вищих навчальних закладах України, зарубіжними колегами;

консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництва з вітчизняними та іноземними замовниками наукової продукції тощо;

подання пропозицій до Вченої ради Університету, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;

здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.