Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Мета і завдання Ради

Мета і завдання ради

Рада молодих вчених (далі – Рада) при Державному університеті «Житомирська політехніка» є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. Рада є об’єднанням молодих вчених, які навчаються або працюють в Університеті.

Метою діяльності ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

Основними завданнями Ради є:

 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • надання керівництву Університету пропозицій щодо вироблення стратегії провадження та перспективних напрямів наукової діяльності Університету, шляхів покращення підготовки молодих вчених, які здобувають ступінь магістра та доктора філософії у структурних підрозділах Університету;
 • підвищення масовості та результативності участі молодих вчених в науковій діяльності, сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;
 • сприяння впровадженню результатів наукової роботи молодих вчених в освітній процес Університету та/або економіку;
 • надання допомоги керівництву Університету та структурних підрозділів в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів;
 • організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • підтримка і розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету;
 • налагодження та координація співпраці з радами молодих вчених при центральних органах виконавчої влади, Національної академії наук України, національної галузевої академії наук, інших вищих навчальних закладах України, зарубіжними колегами;
 • консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництва з вітчизняними та іноземними замовниками наукової продукції тощо;
 • подання пропозицій до Вченої ради Університету, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;
 • запобігання академічного плагіату;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.